Functieprofiel uitvoerder

Operationeel leidinggeven aan de uitvoering van projecten en er zelfstandig voor zorgen dat het werk volgens de gestelde specificaties en planning wordt uitgevoerd.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Techniek

 • Is verantwoordelijk voor een efficiënte en rendabele uitvoering van projecten volgens opgegeven specificaties en planning.
 • Bezoekt de projecten, voert werkplekinspecties uit.
 • Up-to-date houden van de benodigde vakkennis, zowel voor zichzelf als het bewaken van opleidingen van monteurs.
 • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden van eigen monteurs, ingeleende monteurs en onderaannemers.
 • Bewaking van inzet uren en materiaalverbruik.
 • Signaleren en melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project.
 • Het bedenken en uitwerken van oplossingen en bijsturen ingeval van afwijkingen in het project.
 • Garantiedocumenten opmaken en versturen naar fabrikant.
 • Opleveren van projecten.

Organisatie

 • Verzorgt de planning van benodigde inzet van personeel.
 • Coördineert de aanvoer van materialen en voert controle uit op de leveranties van leveranciers.
 • Ziet toe op retourzending van het overschot aan materialen naar het magazijn of de leverancier.
 • Zorgt voor een goede start van de werkzaamheden op een project, organisatie van een kick-off bij aanvang van een project.
 • Heeft de dagelijkse leiding op een project en zorgt voor een goede werkorganisatie op de bouwplaats.
 • Controleren van de werkplanning en bewaken van de voortgang op een project.
 • Signaleren, opnemen, bewaken en afhandelen van meer- en minderwerk.
 • Maakt projectmap aan, verzorgt de complete projectdocumentatie, inclusief revisietekeningen, keurings-/testrapporten en overige rapportages.
 • Afhandelen van klachten binnen de garantieperiode, zodat de garantietermijn geïncasseerd kan worden.
 • Neemt deel aan werkoverleg.
 • Organiseert werkoverleg.
 • Neemt deel aan toolboxmeetings of verzorgt zelf de organisatie van toolboxmeetings.
 • Voeren van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.
 • Brengt advies uit over aanname, ontslag, overplaatsing en bevordering van medewerkers op de afdeling.

Klantcontact

 • Is tijdens een project het aanspreekpunt voor opdrachtgever, monteurs, onderaannemers, inleenkrachten en andere belanghebbenden.
 • Verzorgt de communicatie met de opdrachtgever, maakt voortgangsrapportages en woont bouwvergaderingen bij.
 • Onderhouden van de contacten met de opdrachtgever.

Administratie

 • Controle op ingevulde werkbriefjes en weekstaten.
 • Draagt zorg voor de financiële en administratieve afhandeling van een project.
 • Aanleveren van gegevens voor revisietekeningen.

Veiligheid en materiaal

 • Houdt toezicht op het correct gebruik van gereedschappen en materiaal.
 • Draagt zorg voor veiligheid op de bouw, houdt toezicht op het gebruik van PBM’s en naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften (VCA).

Functiekaraktistieken

Complexiteit

 • De functie van uitvoerder is gericht op het coördineren van alle aspecten van de aanleg of montage van installaties op projecten.
 • Wordt geconfronteerd met een veelheid van technische aspecten, naast veiligheid, kwaliteit, maatvoering, kosten e.d.
 • Er wordt een beroep gedaan op een commerciële instelling.
 • Fungeert als vraagbaak en moet regelmatig afstemmen met anderen.
 • Moet frequent omschakelen naar andere werkzaamheden.
 • Werkt regelmatig onder tijdsdruk.

Kennis

 • De kennis dient naar inhoud en niveau minimaal gelijkwaardig te zijn aan mbo-4/vwo/havo met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen waaronder leverancierscursussen met een gemiddelde studielast tot drie jaar.

Zelfstandigheid

 • Bepaalt binnen het kader van de opdracht zelf de wijze en volgorde van uitvoeren.
 • Beslist over alle details in de uitvoering conform de wensen van de klant.
 • Soms is sprake van complexe problemen als ingrijpen in de werksituatie vereist is.
 • De leiding houdt zich op de hoogte en bezoekt het project op verzoek.
 • Onderhoudt uiteenlopende contacten binnen het bedrijf (tekeningen, aanvoer, planning).
 • Geeft, afhankelijk van het project, leiding aan 10-25 medewerkers (verspreid).

Afbreukrisico

 • Fouten in of tekortschieten van toezicht en controle op kwaliteit, voortgang en veiligheid leiden tot duidelijke stagnatie en beïnvloeden ook de relatie met opdrachtgevers, hoofdaannemers en andere belanghebbenden.
 • Haperingen in communicatie en verstandhouding verstoren de voortgang van de stroom van goederen en informatie hetgeen een forse invloed kan hebben.

Fysieke aspecten

 • Werkt binnen en buiten.
 • Werkt in verschillende lichaamshoudingen.
 • Op de bouwplaats kans op verwondingen.
 • Draagt waar nodig de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Competenties

 • Coachen
  Ondersteunt en instrueert één ander om tot een verbetering te komen in zijn/haar functioneren.
 • Communiceren
  Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.
 • Flexibiliteit
  Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.
 • Klantgerichtheid
  Komt op efficiënte en effectieve wijze met de juiste oplossingen voor de klant.
 • Leiderschap
  Krijgt anderen mee om een doelstelling te bereiken. 
 • Organiserend vermogen
  Organiseert en regelt zaken op korte termijn.
 • Planmatig werken
  Structureert werkprocessen (van anderen) en zoekt tijdig naar een oplossing voor verstoringen in de voortgang.
 • Kwaliteitsgerichtheid
  Hanteert hoge kwaliteitsnormen en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het werk van het team.
 • Financieel bewustzijn
  Zoekt naar mogelijkheden om financiële kosten en baten van de operatie te verbeteren.
 • Analytisch vermogen
  Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.
 • Stresstolerantie
  Blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.
Share This