Functieprofiel werkvoorbereider/calculator 

De calculator/werkvoorbereider houdt zich bezig met het inmeten van werken en met de voorbereiding en calculatie zodat een offerte kan worden opgesteld. Dit alles met het doel zoveel mogelijk opdrachten te scoren tegen een rendabele prijs, juiste tijdsnormen en juiste prijsstelling van materiaal. Uitwerken van offertes. Zorgt tevens voor de planning van de verkregen opdrachten en faciliteert de voortgang van de projecten door alle benodigde zaken, zoals volledig kloppende uittrekstaten en materieel, voor aanvang van het project te organiseren. Verzorgt werkinstructies.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Techniek

 • Opnemen en inmeten van de te verrichten werkzaamheden.
 • Bestuderen van het bestek en tekeningen en een overzicht maken van uit te voeren werkzaamheden.
 • Opstellen van calculaties van te verrichten werkzaamheden.
 • Uitwerken van meer-/minderwerk calculaties.
 • Inschatten van tijdsnormen ten aanzien van de montage werkzaamheden.
 • Op niveau houden van kennis met betrekking tot montagetechnieken.
 • Uitwerken van offertes.
 • Analyseren van gegevens om te komen tot normen voor montagetijden en -prijzen en het instellen van kengetallen.
 • Verzorgen van de planning voor diverse projecten.
 • Uittrekken van benodigde materialen.
 • Zorgdragen voor werktekeningen.
 • Plannen en bestellen/inhuren van benodigd materiaal, materieel en inleenkrachten/onderaannemers.
 • Controleren van tekeningen.
 • Verzorgt informatie op het gebied van bestellingen, levertijden, prijzen etc.
 • Uitwerken van meer-/minderwerk en zorgdragen voor een correcte afhandeling.
 • Opmaken van garantiedocumenten en verzending naar fabrikant.
 • Verzorgt vergunningen en andere vereiste documenten.
 • Ondersteunen van montageploeg door het geven van technische hulp en aanwijzingen.
 • Stelt werkinstructies op en bepaalt tijdsbesteding voor de werkzaamheden.
 • Uitwerken definitief ontwerp, zorgdragen voor werktekeningen en een volledige opdrachtbeschrijving.

Organisatie

 • Voeren van overleg met verkoop, projectleiding, werkvoorbereiding en tekenkamer.
 • Deelname werkoverleg.
 • Zorgdragen voor een projectmap die alle uitvoeringsdocumenten bevat.
 • Overlegt over wijzigingen met projectleiding en tekenaar.
 • Deelname aan werkoverleg en toolboxmeetings.
 • Maakt een uitvoeringsbegroting voor de projectleider en montageploeg.
 • Vervangen van de projectleider ingeval van diens afwezigheid.

Klant

 • Geven van commercieel advies, aandragen van alternatieven.
 • Aanvragen van offertes van toeleveranciers.

Administratie

 • Controleren van inkoopfacturen.
 • Ondersteunen van de projectleider bij diverse administratieve afhandelingen.
 • Registratie van bestede uren per project.

Veiligheid en materiaal

 • Zorgen voor orde en netheid op de werkplek.
 • Verzorging en zorgvuldig/correct gebruik van beschikbaar gestelde apparatuur.

Optioneel

 • Volgen van nacalculaties ter verbetering van het inzicht in werkelijke kosten.
 • Bijhouden van een registratie van meer- en minderwerk.
 • Volgen van (termijn) factureren.
 • Aanleggen van correcte registraties volgens KOMO-keurmerk.
 • Verzorgen van gereedmeldingen aan administratie, afdeling service & onderhoud en eventueel aan de nutsbedrijven en brandweer.

Functiekaraktistieken

Complexiteit

 • De functie van calculator/werkvoorbereider is met name gericht op het calculeren van projecten in aanvraag , het voorbereiden van offertes en het uittrekken en bestellen van benodigde materialen en materieel voor de uitvoering van een project.
 • Daarnaast heeft de werkvoorbereider ook andere werkzaamheden zoals berekenen, plannen, programmeren, controleren en begeleiden van de productie.
 • Daarbij is nauwelijks sprake van routine, maar zijn veel initiatieven nodig.
 • De aandacht dient voortdurende verlegd te worden ook door veelvuldige telefonische onderbrekingen.
 • Werkt soms aan enkele projecten tegelijkertijd, de aandacht dient voortdurend verlegd te worden.
 • Een grote mate van accuratesse is vereist.
 • Werken onder tijdsdruk komt voor.

Kennis

 • De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan mbo-4/havo met pakketeisen, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot drie jaar. Bijhouden van ontwikkelingen op het vakgebied is vereist.

Zelfstandigheid

 • De ervaren calculator/werkvoorbereider deelt de eigen tijd in binnen het gegeven pakket, de gegeven planning of afspraken met de klant.
 • De vormgeving ligt meestal vast in eisen van de klant, technische voorschriften e.d.
 • Kiest eigen aanpak op basis van ervaring, organiseert bepaalde delen van het werk zelfstandig.
 • Levert voorstellen voor het optimaal gebruik van mens, productie en machinecapaciteit.
 • Voor het overige stemt het probleemniveau overeen met het opleidingsniveau en de ervaring (twee jaar).
 • De dagelijkse contacten met leiding en personeel van uitvoerende afdelingen en overige staforganen zijn gericht op optimaal installeren.

Afbreukrisico

 • Fouten in berekeningen e.d. kunnen leiden tot grote financiële schade en tot verliezen van uiteenlopende aard, bijvoorbeeld vertraging in de uitvoering, verkeerde bestellingen, geen optimaal gebruik van de capaciteit etc.
 • Accuratesse en controle van de eigen werkzaamheden zijn vereist.
 • De kans dat fouten in het werk tijdig worden gesignaleerd is aanwezig door controle van de werkzaamheden door de medewerker zelf en door de projectleiding.
 • Contacten met klanten, leveranciers, andere bedrijven e.d. zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.
 • Normale discretie vereist inzake gegevens.

Fysieke aspecten

 • De calculator/werkvoorbereider werkt onder normale kantoor omstandigheden.
 • Werkt langdurig aan de pc.

Competenties

 • Flexibiliteit
  Is continu bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de gemaakte afspraken. Wijzigt van aanpak als een voorgaande aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt.
 • Communiceren
  Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.
 • Klantgerichtheid
  Onderzoekt de wensen van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen.
 • Organiserend vermogen
  Organiseert en regelt zaken op korte termijn.
 • Gevoel voor details
  Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.
 • Planmatig werken
  Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.
 • Kwaliteitsgerichtheid
  Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.
 • Financieel bewustzijn
  Zoekt naar optimalisering van de financiële bestedingen in een project.
 • Analytisch vermogen
  Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.
 • Stresstolerantie
  Blijft onder druk efficiënt en effectief handelen.
Share This